Curriculum Vitae

1923 Louk (Lodewijk, Henri, Christiaan)Hulsman, geboren 8 maart 1923 te Kerkrade , Nederland.
1936 Gymnasium Alfa afgerond, gedeeltelijk op Rolduc en
1939 gedeeltelijk op het Franciscaner Gymnasium te Heerlen.
1943 deel geworden van Verzetsgroep te Heerlen.
1944 (mei) opgepakt en in kamp Amersfoort vastgezet.
1944 (september) Ontsnapt ui transporttrein naar Duitsland
1945 (april) ondergedoken Veluwe
1945 (augustus) in dienst bij Stoottroepen.
1945 Studie Nederlands Recht universiteit te Leiden
1948 Afgestudeerd Universiteit Leiden
1948-1949 werkzaam bij Criminologisch Instituut universiteit te Leiden ( van Bemmelen)
1949 werkzaam juridische afdeling van Ministerie van Defensie
1951 lid Commissie Europese Defensiegemeenschap, uitzending naar Parijs.
1955 -1980 werkzaam Ministerie van Justitie in diverse hoedanigheden :
eerst afdeling Staats-, en Strafrecht (organisatie Openbaar Ministerie);
later als raadsadviseur van de afdeling Wetgeving
later raadsadviseur in buitengewone dienst
Onder andere belast met uitwerking diverse Benelux regelingen
Commissie strafrechtelijke aangelegenheden uitzending als vertegenwoordiger naar Raad van Europa
1964 -1986 benoeming tot Hoogleraar Strafrecht en Criminologie N.E.H., Rotterdam, bij de nieuw op te zetten Juridische faculteit. Doel te komen tot een vernieuwde vorm van juridisch onderwijs sterk verweven met andere disciplines zoals sociologie, psychologie en economie.
1969-1970 Decaan, Juridische faculteit
Verwezenlijking van nieuwe vorm van universitair juridisch onderwijs, studieprogramma, waarin onderzoek en een grotere mate van gelijkwaardigheid in betrokkenheid tussen hoogleraren, wetenschappelijke medewerkers en studenten tot stand komt.
1968-1972 voorzitter werkgroep strafrechtpleging, om te komen tot invulling van de rol van advocaten bij verdediging van strafzaken.
1965-1975 Lid van het curatorium van de Politie Academie
geven van cursussen straftoemeting aan rechters, nadruk op empirische kennis.
1965 -1975 Voorzitter Katholieke Reclasserings Vereniging; ontwikkeling empirisch onderbouwd perspectief voor professionele rol reclassering in de strafrechtspleging.
1966 Voorzitter commissie rol reclassering
1970- Voorzitter Coornhertliga, (strafrechthervorming)

1965 tot heden, (ere)bestuurslidmaatschap diverse Internationale organisaties:

Association International de Droit Penal
Organisation Défense Social
Société International de Criminologie

Actief lid van volgende organisaties:
ICOPA (International Conférence On Pénal Abolition)
Société International de Victimologie
Group Européenne pour la Recherche de la Normativité, GERN
European Group of Critical Criminologists

Participant en mede organisator van door deze organisaties ontwikkelde en georganiseerde activiteiten zoals congressen en conferenties.

De diverse aandachtsgebieden die vanuit interactie met onderwijsveld en reeds bestaande internationale contacten een grote rol hebben gespeeld zowel op nationaal als op internationaal gebied:

Drugs, drugswetgeving (ruimte in het drugbeleid, rapport werkgroep van Dijk/Hulsman 1971.
Slachtofferschap
Decriminalisering (commissie Raad van Europa)
Rechten van Indianen (o.a. voorzitter Russell Tribunaal, Rotterdam 1980, begeleiding proefschrift Zuid Amerikaanse Indianen)
Abolitionisme (o.a. Peines Perdues, Hulsman/Celis, 1982, vertaald in Italiaans, Nederlands, Grieks en Spaans)

Uitwisselingen met andere universiteiten, zoals gastdocentschappen en meer:

Université de Montreal
University of Ottawa
University of Minnesota

Bij emeritaat:
Diverse Universiteiten in Zuid Amerika (onder meer in Brazilië en Argentinië)

Onderwijs:

1974 realisering en opzet van het Common Study Program of Critical Criminology
Loopt nog steeds en wordt kritisch gevolgd.

De grote gemene deler van het oeuvre van Louk Hulsman is zijn aanzetten tot verandering in denken met betrekking tot Strafrecht en Criminologie en alle aandachtsvelden die daarbij betrokken zijn. Zijn visies op juridisch onderwijs, ontwikkeld vanuit een multidisciplinaire aanpak met de nadruk op de werkelijke praktijk hebben velen sterk beïnvloed en doen dat nog steeds. De humanisering van strafrecht heeft voorop gestaan bij zijn activiteiten of zij voortkwamen uit zijn vele commissies en raadsfunctie of uit de door hem ontwikkelde onderwijsactiviteiten. Daarbij heeft hij een grote rol gespeeld in de strafrechthervorming zowel op nationaal als op internationaal gebied, onder andere door zijn lidmaatschap van vele specifieke Commissies vanuit het Ministerie van Justitie (representant bij de Raad van Europa), zoals de Commissie over de Geldboete, waarmee een alternatief voor gevangenisstraf werd geboden; de Commissie voor alternatieve straffen en de Commissie voor voorlopige hechtenis en de Commissie tot decriminalisatie.
Conferenties of congressen leidden tot nieuwe inzichten en nieuwe door hem geschreven stukken. Ook nu op bijna 85 jarige leeftijd staat de ontwikkeling niet stil en blijft zijn betrokkenheid bij strafrechthervorming in de abolitionistische vorm, de afschaffing ervan, evident in de vele conferenties, seminars, gastcolleges waarvoor hij juist vanwege zijn gedachtegoed wordt uitgenodigd. Hieronder een lijst van de door hem bezochte conferenties/congressen of speciale gelegenheden waarvoor hij werd uitgenodigd, voor heeft geschreven en aan heeft meegewerkt. Alleen in 2007.

Programma 2007:
Januari 2007: lezing Universiteit Hamburg, Duitsland
Maart 2007, Rome, Italië, Gesprek met leden Italiaanse parlement, vertegenwoordigers van actiegroepen, diverse universiteiten, over criminele politiek
Padua, Italië, cursus strafrechtelijk abolitionisten voor post doctorale studenten
April 2007, Congres Toscane, Italië, lezing over vrijheidsstraf, organisatie LAPIS in samenwerking met magistratuur.
Participant congres Vrije Universiteit Brussel
Mei 2007: Dubrovnic, cursus Victimologie
Juni 2007: Istanbul, Turkije, lezing voor politiecongres
Lausanne, Zwitserland interlabo, éléments de sentencing, gecombineerd met vergadering Déviance et Société
Juli 2007: Hamburg, lid promotiecommissie proefschrift.
Lille, Frankrijk, Congres universiteit, lezing over drugbeleid.
Augustus 2007: European Group, participant, congres Willerm Pompe Instituut, Utrecht, Nederland
September 2007:
Gastcolleges universiteit Buenos Aires, Plata del mar en Voto, Argentinië
Symposium Buenos Aires, Argentinië, lezing
Toledo, Spanje, participant Congres Defense Social
Oktober 2007 Parijs, Frankrijk, interlabo en vergadering Deviance et Societe
Ottawa, Canada, gastcolleges Une tache pour la criminologie
Bogota, Colombia, gastrol;leges aan de univ ersiteit van.
Colombia, begeleiding proefschrift over wayou, indianen.
November 2007 Montreal, Canada, interlabo en conferentie Deviance et Societe

Door het hele jaar, diverse data, colleges aan de Academia Vitae te Deventer, Nederland

Literatuurlijst:

Nederlands

Hulsman, L.H.C. , Handhaving van Recht, Kluwer, Deventer/Antwerpen 1965.

Hulsman, L.H.C., Strafrecht en Gerechtigheid, Te Elfder Ure, 1965.

Hulsman, L.H.C., De Gratie, kanttekeningen vanuit strafrechtelijk oogpunt, Preadvies voor de Rechtskundige afdeling van het Thijmgenootschap, Nijmegen, 1966.

HULSMAN (1966)
L.H.C. Hulsman, Dient het Wetboek van Strafrecht bepalingen te bevatten betreffende
het daderschap en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van andere dan natuurlijke personen?, preadvies NJV, Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging 1966, I, tweede stuk, Zwolle 1966

Hulsman, L.H.C., ‘Onbehagen over het recht’, De Gids, 130 (1967), 9/10.

Hulsman, L.H.C., ‘Provo and the maintenance of public order’, Delta, 10, 3 (herfst 1967).

1969 L.H.C. Hulsman: Gedachten over hervorming van het strafrecht

Heeft het strafrecht nog zin? / schrijvers: L.H.C. Hulsman … [et al.]. – [Nijmegen] : Criminologisch Dispuut Dr. Nico Muller, [1969]

DIJK (W.K.), Hulsman (L.H.C.), Drugs in Nederland, Bussum, Paul Brand,
1970,

Auteur: Bianchi, H. Esser, P.H. Buikhuisen, W. Enschedé, Ch.J. Griep, D.J. Wal, H.J. van der Polak, M. Hulsman, L.H.C. Ooijen, D. van Agt, A.A.M. van Franken, H. Blom, K. & Cremers, H.Th.P. Bibliotheeknummer: 821122 a+b ST
Titel: Alcohol en wegverkeer : feiten en meningen aan de orde gesteld op het congres “alcohol en wegverkeer”, gehouden op 13 en 14 maart 1970 te Amsterdam + congresmap. Bron: Baarn, Bosch & Keuning / In den Toren, 1970.; Anthos-boek – ISBN 90-6074-431-4

L.H.C. Hulsman, ’Reclassering en strafrecht’, Menswetenschappen (Amsterdam 1971)

Commissie Hulsman (1971). Ruimte in het drugbeleid – Rapport van een werkgroep van de stichting Algemeen Centraal Bureau voor de Geestelijke Volksgezondheid. Meppel: Boom
Hulsman, L.H.C., ‘Criminal justice in the Netherlands’ Delta, 16, 4 (winter 1973-1974).

HULSMAN L.H.C. Overwegingen bij het onderwerp: ‘democratisering van de rechtsspraak’ in: DOORN W.G.J. van & PUTTEN J. van, Democratie: Mogelijkheden en suggesties Staatsuitgeverij, ‘s-Gravenhage, 1980.

HULSMAN (1981)
L.H.C. Hulsman, Waarover beslist men eigenlijk in het strafrechtelijk systeem?, in: A.J. Bins e.a., Beginselen − opstellen over strafrecht aangeboden aan G.E.Mulder, Arnhem 1981.

Hulsman, L. H. C., “Kriminele politiek en (strafrechtelijke) zedelijkheidswetgeving” (Criminal politics and punishable morality legislation) In: Bij deze stand van zaken. Bundel opstellen aangeboden aan A. L. Melai. Arnhem: Gouda Quint, 1983.

Hulsman & De Mulder (1986)Hulsman, L.H.C. & R.V. de Mulder, Straftoemeting volgens Hulsman, een juridisch computer-adviessysteem, JURICAS serie B deel 3, Lelystad:Koninklijke Vermande 1986

HULSMAN L.H.C., (1986), in Het blauwe recht. Op weg naar een
Beroepscode voor de politie, Vermande, Lelystad.

HULSMAN L.H.C, (1998), “Vier jaren paars in de justitie-sector”, in
Coornhertliga (ed), Crimineel jaarboek 1998, Nijmegen, Ars Aequi
Libri.

Abolitionismus als Strafrechtstheorie,Gouda Quint. 1996 (Summary in
English: Abolitionism as Penal Law Theory. Theoretical Reflections on
L.H. C. Hulsman’s Abolitionism)

English

HULSMAN L.H.C, (1972), Strategies of Changing Legal Systems, in
“Symposium of the Research Committee on Sociology of Law”, I.S.A.
Proceedings.

HULSMAN L.H.C, (1973), The Decriminalization, in Transactions of
Colloquium of Bellagio, General Report of the International Association
of Penal Law.

Hulsman, L.H.C., ‘Criminal justice in the Netherlands’ Delta, 16, 4 (winter 1973-1974).

HULSMAN L.H.C, (1974), “The Penal System as a Social Problem”, in
Issues and Answers, The Rural Crime and Justice Institute, Collegeville,
Minnesota.

HULSMAN L.H.C, (1977), Penal and Penitentiary Aspects of Road Traffic,
General Report for the Fourth International Colloquium of the
International Penal and Penitentiary Foundation, Proceedings of the
Fourth International Colloquium of the IPPF, Rotterdam, June 1977.

HULSMAN L.H.C, (1977), Violence as a Challenge to Modern Society,
Institut universitaire international, Luxembourg.

Hulsman, L. H. C. 1978, ‘The Dutch Criminal Justice System From A Com-parative Legal Perspective’, in Introduction To Dutch Law For Foreign Lawyers, Kluwer-Deventer,

HULSMAN L.H.C, (1979), together with others, “The Causes and
Manifestations of Recent Trends in Juvenile Delinquency − Their
Impact on Policies of Prevention, Treatment and Rehabilitation of
Offenders”, in New Approaches in the Treatment of Young Offenders.
European Social Development Program, New York, UN.

HULSMAN L.H.C, (1979), An Abolitionist Perspective on Criminal Justice
Systems and a Scheme to Organise Approaches to ‘Problematic
Situations’, Colloque international pour le 50ème anniversaire de
l’Ecole de criminologie de Louvain, 22-26 mai 1979.

HULSMAN L.H.C, (1980), together with others, Report on
Decriminalisation, Council of Europe, Strasbourg.

HULSMAN L.H.C, (1981), “Penal Reform in the Netherlands. Part 1 −
Bringing the Criminal Justice System under Control”, in The Howard
Journal of Penology and Crime Prevention, 20 , 3, pp. 150-159.

HULSMAN L.H.C, (1982), “Penal Reform in the Netherlands. Part 2 −
Criteria for Deciding on Alternatives to Imprisonment”, in The Howard
Journal of Penology and Crime Prevention, 21, 1, pp. 35-47.

HULSMAN L.H.C., (1983), On the Relation between Social Control inside
and outside Criminal Justice, Report at the International Congress on
Criminology, Wien, 1983.

HULSMAN L.H.C., (1984), Sexual Behaviour and Attitudes and their
Implications for Criminal Law, Fifteenth Criminological Research
Conference of the Council of Europe (22-25 Nov.1982). General Report
and Conclusions, Proceedings of the Conference, Council of Europe,
Strassbourg.

HULSMAN L.H.C, (1984), together with others, Toward a Victim Policy in
Europe HEUNI publications,series 2, Helsinki pp. 1-14 and pp. 224-
227.

HULSMAN L.H.C, (1984), together with others, Report on the Discussions
and Proposed Resolutions, Actes du Colloque international de
l’A.I.D.P. (Tokyo 1984), Revue internationale de droit pénal, 54, 3,
“Déjudiciarisation et médiation”.

HULSMAN L.H.C, (1985), “Conflicts as Property: Fear of Crime, Criminal
Justice and the Caring Community, in J.A.Y
ODER(ed), Support Networks in a Caring Community, Dordrecht, Martinus Nijhof.

HULSMAN L.H.C., (1985), Critical Criminology and the Concept of Crime,
in International Conference on Prison Abolition, Amsterdam, 24-27
June 1985, V, 37, pp. 37-58.

HULSMAN L.H.C, (1986), “Critical Criminology and the Concept of
Crime”, in Contemporary Crisis,10, pp. 63-80.

HULSMAN L.H.C, (1986), “Critical Criminology and the Concepts of
Crime”, in H. BIANCHI and R. VAN SWAANINGEN (eds), Towards a Non
Repressive Approach to Crime, Amsterdam .

HULSMAN L.H.C, (1989), “The Right of the Victim not to be subordinated
to the Dynamics of Criminal Justice”, in Z.P. SEPAROVIC(ed),
Victimology, International Action and Study of the Victims, Zagreb. vol.
1, pp. 25-35.

HULSMAN L.H.C, (1991), “The Abolitionist Case: Alternative Crime
Policies”, in Israel Law Review, 25, 3-4, Summer-Autumn, pp 681-709.

HULSMAN L.H.C, (1996), in a discussion with others, (Cayley David i.a.) in
a program of the Canadian broadcasting corporation “Ideas on Prison
and its Alternatives”, The Canadian Broadcasting Corporation (CBC
Radio-P.O. Box 500 Station A-Toronto, Ontario) pp.1-99.

HULSMAN L.H.C, (1998), “Struggles about Terminology: ‘Problematic
Situation’ versus Crime”, in YVES CARTUYVELS, FRANÇOISE DIGNEFFE, PIRES ALVARO, ROBERT PHILIPPE(eds), Politique,police et
justice au bord du futur. Mélanges pour et avec Lode van Outrive, pp.
45-56 , Paris et Montreal, l’Harmattan.

Français
HULSMAN, L. H. C., (1979), « Un paradigme criminologique abolitionniste et la recherche sur la catégorie du crime », dans Le Fonctionnement de la justice pénale, Paris, Éditions du C.F.R.S. (orig. 1977)

HULSMAN L.H.C., (1970), “Le choix de la sanction pénale”, in Revue de
science criminelle et de droit pénal comparé, 25, 3, pp. 497-545.

Hulsman, Rico, Rizkalla : Fonctions et tâches de la police. Presses de l’Université de Montréal, 1974

HULSMAN L.H.C., (1975), “Défense sociale nouvelle et critères de
décriminalisation”, in Aspects nouveaux de la pensée juridique –
Recueil d’études en hommage à Marc Ancel, Paris, Pedone, pp. 20-35.

HULSMAN L.H.C, (1975), “Défense sociale nouvelle et critères de
décriminalisation”, in Aspects nouveaux de la pensée juridique –
Recueil d’études en hommage à Marc Ancel, II, Paris, Pedone, pp. 19-
33.

HULSMAN L.H.C., (1977), “L’évolution de la peine de l’emprisonnement
aux Pays Bas”, in Revue de droit pénal et de criminologie, 57, pp.865-
879 (sept 1977).

HULSMAN L.H.C., (1978), “Trafic routier et système pénal. Quelques
réflections de politique criminelle”, in Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé (numero spécial Les infractions routières), 33, 2,
pp. 237-262 .

HULSMAN L.H.C., (1979), “Un paradigme ‘criminologique’ abolitionniste
et la recherche sur la catégorie du crime”, in Le fonctionnement de la
justice pénale, Editions du Centre National de la Recerche Scientifique,
Paris, pp. 485-500.

Page 4
HULSMAN L.H.C., (1979), “Un paradigme criminologique abolitionniste et
la recherche sur la catégorie du crime”, in DAVIDOVITCH A. (ed),
Connaissance et fonctionnement de la justice pénale: perspectives
sociologiques et criminologiques, Paris, C.N.R.S., pp 485-498.

HULSMAN L.H.C., (1980), version française du Rapport sur la
décriminalisation du Conseil de l’Europe (voir ci-dessus dans la liste
anglaise).

HULSMAN L.H.C., (1981), “Une perspective abolitionniste du système de la justice pénale et un schéma d’approche des situations problématiques”,
in C. Debuyst (ed) Dangerosité et Justice pénale, ambiguité d’une
pratique, Paris, Genève, Masson, Médecine et Hygiène.

HULSMAN L.H.C., (1982), avec BERNAT DE CELIS J., Peines perdues. Le
système pénal en question, Paris, Le Centurion.

HULSMAN L.H.C., (1984), avec HILDE VAN RANSBEEK
, “Evaluation critique de la politique des drogues”, dans Déviance et société,7, p. 271.

HULSMAN L.H.C., (1984) and others, Rapports pour la Quinzième
Conférence criminologique du Conseil de l’Europe. Version française
(pour les détails voir ci-dessus dans la liste anglaise).

HULSMAN L.H.C., (1984), “Planification et politique criminelle, aspects
généraux”, in ANCEL MARC et KOUDRIAVTSEV(eds), La planification
des mesures de lutte contre la délinquence, Paris, A.Pedone , pp.43-63.

HULSMAN L.H.C., (1984), avec BERNAT DE CÉLIS J., “Fondements et
enjeux de la théorie de l’abolition de système pénal”, in Revue de
l’Université de Bruxelles, Editions de l’Universite de Bruxelles, pp 297-
317.

HULSMAN L.H.C., (1990), “Réponse à Maurice Cusson”, in Déviance et
société, 14, 3, p. 325.

FAUGERON C. ET HULSMAN L.H.C., (1996), “Le développement de la
criminologie au sein du Conseil de l’Europe: état et perspectives”, in
TULKENS F. et BOSLEY
H. (eds), La justice pénale en Europe, Bruxelles,
p 29 et suiv.

Quelques publications dans d’autres langues (liste incomplète):
HULSMAN L.H.C., (1983), “Abolire il sistema penale?” (Intervista a … con
la partecipazione di Lolita Aniyar De Castro, Alessandro Baratta, Pio
Marconi, Realino Marra, Massimo Pavarini), in Dei delitti e delle pene,
1, pp. 71-89.

HULSMAN L.H.C., BERNAT DE CELIS J., POLITOFFS., (1984), Sistema
penal y seguridad ciudadana, Barcelona, Ariel.

HULSMAN L.H.C., (1984), La politica de drogas: Fuente de problemas y
vehiculo de colonización y represión, en Trigesimo quinto courso
international de criminologia (société internationale de criminologie)
Proceedings, Quito.

HULSMAN L.H.C., (1993), “El enfoque abolitionista: politicas criminals
alternatives”, en Criminologia critica y control social. El poder punitivo
del Estado, Rosario, Editorial Juris.

HULSMAN L.H.C., (1993), BERNAT DE CELIS J., KARAN MARIA LUCIA
,Penas Perdidas,O Sistema Penal em Questao, Luam, Niteroii.

HULSMAN L.H.C., (march 1996), “Prevencion del delito y nuevas formas
de justicia”, Quadernos d’estudis I documentacio, Barcelona.

HULSMAN L.H.C., (1997), trad. Alejandra Vallespir, Pensar en clave
abolicionista, Cinap (Centro universitario de la carcel de Caseros),
Buenos Aires.

HULSMAN L.H.C., (1997), “Temas e conceitos numa abordagem
abolicionista da justica criminal”, en EDSON PASSETTI et ROBERT DA
SILVA(eds.) Conversacoes Abolicionistas, uma critica do sistema penal
e da sociedade punitiva, Publicao do Instituto brasileiro de Ciencias
Criminais, Sao Paulo.

HULSMAN L.H.C., (2002), “Alternative alla giustizia criminale”, in
RAFFAELE DE GIORGI(ed), Il diritto e la differenza, Scritti in onore di
Alessandro Baratta, Lecce, Vol. 2, pp 249-274.