Prioriteiten

De Stichting Mensenrechten Dordrecht legt haar prioriteit bij het registreren, aanspreken, informeren en volgen. Daarnaast proberen wij met overleg de algemene situatie wat betreft optreden van de politie, het openbaar ministerie en de rechtbank te verbeteren naar meer openheid, bespreekbaarheid en toetsbaarheid.

Registreren & Volgen
Wij maken Burgerlijke Processen verbaal op van betrokkenen bij incidenten, maken rechtbankverslagen van zittingen, bij de rechtbank en het gerechtshof. We zorgen ervoor dat er verslaglegging is vanaf het eerste incident tot aan de laatste rechtsgang, om te laten zien hoe die rechtsgang werkelijk in de praktijk uitpakt. Hoeveel kans je krijgt jouw kant van het verhaal te laten horen. Hoe afwegingen gemaakt worden. Wat telt en wat niet telt. Hoe mensen die daarmee te maken krijgen zich voelen over wat hen overkomt.

Aanspreken
In gesprekken met politie, openbaar ministerie, rechtbank en politici, proberen wij diverse betrokkenen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het beleid en de gevolgen ervan voor de uitvoeringspraktijk. De Gemeenteraad stelt de lokale wetgeving vast (APV) die een bijzonder grote invloed heeft op het dagelijkse leven van Dordtenaren. De gevolgen daarvan zijn tot nu toe zwaar onderbelicht gebleven. In onze opinie is meer deskundigheid binnen de gemeenteraad nodig voor een verantwoorde keuze in vaststelling van een APV. Bovendien is het afleggen van verantwoordelijkheid ten aanzien van de op basis van de APV gevoerde uitvoeringspraktijk grotendeels achterwege gebleven. Dat maakt het voor politici, die daar wel de verantwoordelijkheid voor dragen, uiterst moeilijk een zorgvuldige afweging te maken. Een gebrek aan democratische controle op de uitvoeringspraktijk kan gemakkelijk leiden tot akelige excessen die op termijn grote gevolgen kunnen hebben voor het draagvlak binnen de gemeente. Stichting Mensenrechten Dordrecht maakt zich daar binnen het arrondissement op basis van tot nu toe opgetekende ervaringsverhalen grote zorgen over.

Informeren
Voor degene die het overkomt
Door onze registraties op de website te zetten geven wij inzicht in de gang van zaken. Daarnaast informeren wij over rechten, de betekenissen van juridische termen, de gevolgen van een aanhouding. Kennis is bijzonder belangrijk, want keer op keer blijkt dat degenen die zoiets overkomt als een (onterechte) aanhouding, geen idee hebben wat hen te wachten staat.

Politiek
Wij informeren de politiek over onze bevindingen in de hoop op meer begrip waartoe door hen gemaakte keuzes leiden ( als de vaststelling van een Algemeen Plaatselijke Verordening). Tot nu toe is de houding van de politiek redelijk open maar volgzaam, er wordt door partijen weinig uit eigen beweging ondernomen. Een actieve houding van de stichting in deze is nodig om zaken bespreekbaar te maken en te houden.

Media
Contact met de media is belangrijk om lastige zaken bespreekbaar te houden. Op gezette tijden geven wij informatie van onze kant over nieuwe zaken of de voortgang van door ons geregistreerde zaken.

Overleg
Waar mogelijk zoekt de stichting contact met betrokken instanties zoals de gemeenteraadsleden, politie, openbaar ministerie en rechtbanken. In gesprekken proberen wij onze zorgen en bevindingen te laten leiden tot een meer kritische open houding, waarin zaken tot een betere afweging komen en de uitvoering van beleid beter op een lijn komt te staan met de oorspronkelijke doelstellingen. De vorderingen die uit het overleg komen worden op de website gepubliceerd.