Statuten / Doelstellingen

Zoals onderstaand artikel 2 uit onze stichtingsstatuten ook aangeven is het doel van de stichting het bevorderen van het naleven van mensenrechten in Dordrecht.

Wat zijn mensenrechten?

 • Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (Grondwet/EVRM)
 • Onaantastbaarheid menselijk lichaam (Grondwet)
 • Huisrecht (Grondwet)
 • Verbod foltering of onmenselijke behandeling (EVRM)
 • Recht op een eerlijk en openbaar proces (EVRM)
 • Geen vrijheidsberoving (Grondwet/EVRM)
 • Protocolvrijheid van beweging
 • Vrijheid van meningsuiting (Grondwet/EVRM)
 • Vrijheid van vereniging (Grondwet/EVRM)
 • Vrijheid van vergadering en betoging (Grondwet/EVRM)
 • Vrijheid van godsdienst (Grondwet/EVRM)
 • Verbod discriminatie (Grondwet/EVRM)
 • Vrijheidsrechten die zwaar bevochten zijn, worden steeds meer ingeperkt. Daar kom je pas achter als je iets overkomt, waarbij je niet op die vanzelfsprekende rechten blijkt te kunnen rekenen.
 • Huisrecht bijvoorbeeld, betekent dat je er recht op hebt je veilig te voelen in de beslotenheid van je eigen huis. Als politie al toegang tot je huis forceert, moet daar een zware en gegronde reden voor zijn. Bij ons is inmiddels duidelijk geworden dat de politie het binnenvallen van een huis hier al gegrond vindt als er sprake is van de verdenking van belediging van een ambtenaar in functie door iemand die het huis is binnengegaan(Koetshuis casus).Dat zou dan de schending van het huisrecht van allen die het huis bewonen rechtvaardigen
 • Je kunt je afvragen of het meenemen en een nacht lang vasthouden van mensen in verhouding staat tot hetgeen waarvan zij verdacht worden: het niet opvolgen van een ambtelijk bevel, een niet werkend achterlicht, geen identiteitsbewijs tonen, terug praten tegen een politieagent. Dit staat op gespannen voet met het recht op vrijheid van beweging
 • Recht op een eerlijk proces: als keer op keer blijkt dat verklaringen van agenten voetstoots worden aangenomen als waar, ook als die haaks staan op verklaringen van anderen. Als er geen of onvoldoende tijd wordt genomen om de andere kant van het verhaal te onderzoeken. Als op basis van politie proces verbalen veroordeeld wordt, zonder een redelijke afweging, is dan niet het recht op een eerlijk proces aangetast?
 • Verbod op discriminatie: als keer op keer blijkt dat agenten zich makkelijker en vaker richten op jongeren die wat betreft uiterlijk herkenbaar zijn, is dan niet het verbod op discriminatie aangetast?

Al dit soort vragen probeert de stichting te stellen aan diegenen die het beleid maken, om tot een samenlevingsvorm te komen waarin zorgvuldig afwegen een grotere prioriteit heeft dan voldoen aan prestatienormen.

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:

a. Het bevorderen van het naleven van de mensenrechten in Dordrecht alsmede het stimuleren van openheid ten aanzien van het beleid en de uitvoeringspraktijk met betrekking tot deze mensenrechten.

b. Het vertegenwoordigen in rechte van klagers die zich met klachten over

 • Handelingen die tegen de mensenrechten indruisen tot de stichting wenden.
 • Controle uitoefenen op het in Dordrecht uitgevoerde veiligheidsbeleid ten aanzien van mensenrechten.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het opstellen of doen opstellen van schriftelijke rapportages van gevallen waarin mensenrechten geschonden worden.

b. Het vertegenwoordigen van klagers en op verzoek van hen/namens hen, eventueel procedures bij de rechtbank voeren inzake de door hen aangebrachte klacht of de som van aangebrachte klachten voor zover dat gemeenschappelijke, niet tegenstrijdige belangen betreft.

c. Het stimuleren van samenwerkingsverbanden met Politie, Openbaar Ministerie en Gemeente om tot een humaan veiligheidsbeleid te komen, een open attitude van bovengenoemde organisaties waarbij het zelfonderzoekend vermogen, controle op het eigen functioneren uitgangspunt is.

d. alle activiteiten die bovenstaande doelstellingen dienen;